Razvojni centar za mlade je udruženje za mlade osnovano početkom 2014. godine. Deluje u oblastima omladinske politike, izgradnje građanskog društva i aktivizma i usmereno je na:

  • unapređenje sistematskog i organizovanog neformalnog obrazovanja mladih i opšte populacije o ljudskim pravima i obavezama i važnosti aktivnog učešća u društvu;
  • unapređenje mehanizama za podsticanje, organizovanje i vrednovanje volonterskog rada mladih;
  • rad na programima podrške za ostvarivanje mobilnosti mladih;
  • obezbeđivanje saradnje i komunikacije sa organizacijama iz zemlje, regiona i šireg okruženja u cilju zajedničkih akcija.

Detaljnije…

Sindikat Mladi plus je sindikat za studente, učenike i nezaposlene mlade (do 35 godina) i mlade prekarne radnike u Sloveniji. Štiti njihova prava i interese i širi svest o važnosti sindikata i radničke borbe među mladima. Organizacija je formirana 2011. i ima oko 1 550 članova 15-35 godina starosti (većina članova ima manje od 30 godina). Trenutno ima 3 zaposlena i 15 aktivista.

Detaljnije…

Ujedinjeno društvo Balkana – U.S.B. je neprofitna organizacija, osnovna 2008. u Solunu. Učestvovala je u više od 1 500 projekata, od čega je koordinirala više od 300 omladinskih i drugih projekata.

Udruženje ima veoma bogato iskustvo u organizaciji internacionalnih aktivnosti. Takođe, ima raznovrsno i bogato iskustvo u omladinskom radu, radeći na različitim temama koje su prerasle u ekspertize, u obrazovanju o ljudskim pravima, interkulturalnom učenju, problemima vezanim za nejednakost polova, novim medijskim tehnikama, preduzetništvu, ekologiji i mnogim drugim poljima.

Detaljnije…

Crnogorska organizacija za samostalne mlade i mobilnost (COSMO) je osnovana početkom 2017. godine i zalaže se za socijalno osnaživanje mladih ljudi promocijom volonterizma, omladinskog rada i poboljšanja kvaliteta neformalnog obrazovanja.

Detaljnije…

Sindikalni centar za edukaciju i obuku (SCEO) iz Skoplja je udruženje građana osnovano da zagovara, promoviše i štiti osnovna radnička i ljudska prava, prava i slobode marginalizovanih grupa u cilju stvaranja boljih životnih i radnih uslova za građane. Glavni ciljevi SCEO su edukacija i trening radnika; poboljšanje uslova na tržištu rada; edukacija građana; pomoć marginalizovanim grupama u pronalasku posla; jačanje građanske svesti o svim oblicima diskriminacije i mehanizmima zaštite svojih prava; podizanje svesti o demokratiji, evropskim integracijama i vrednostima otvorenog civilnog društva.

Detaljnije…

YouthWatch je apolitična, nevladina, volonterski nastrojena organizacija koja okuplja stručnjake za rad sa mladima, kao i rad na zakonima koji se tiču mladih. Aktivnosti organizacije su u skladu sa Poveljom o ljudskim pravima, Ustavom i zakonima Slovačke, kao i principima nediskriminacije, humanosti i demokratije.

Detaljnije…

Sindikat uprave Republike Srpske postoji od 1997. Od samog početka Sindikat je u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorima sprovodio sindikalnu borbu, kako bi poboljšao, zaštitio i promovisao prava zaposlenih u različitim telima administracije Republike Srpske.

Detaljnije…

CAS je organizaciona jedinica Univerziteta u Rijeci specijalizovana u društvenim i humanističkim naukama. Osmišljen kao regionalno čvorište za visokoakademsko istraživanje, cilj Centra je da stimuliše  javne tokove ka temama od visokog društvenog značaja za region i Evropu. Vizija Centra je da promoviše slobodu istraživanja i osigura neophodne preduslove za inovacije, intelektualni i naučni razvoj. Teži da ojača transnacionalnu i regionalnu naučnu saradnju u okviru društveno-gorućih tema od značaja za humanističke i društvene nauke.

Detaljnije…

Koalicija organizacija mladih je nacionalna mreža nevladinih organizacija za mlade sa sedištem u Prilepu u Makedoniji. SEGA konstantno radi na razvoju i implementaciji zakona za mlade u Makedoniji i u isto vreme osnažuje mlade ljude da unaprede svoj opšti položaj u društvu. SEGA se kao nacionalna organizacija zasniva na kolektivnom članstvu. U članstvo SEGA trenutno ulaze 23 organizacije. Član je Asocijacije lokalnih agencija za demokratiju i CIVICUS.

Detaljnije…

Sindikat uprave Republike Srbije osnovan je 1990. Trenutno ima 39 000 članova (nacionalna, okružna i lokalna uprava) i aktivnu mrežu 50-70 volontera u okviru strukture.

Detaljnije…

Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore osnovan je 1992. Broji 9 000 članova sa mrežom od 30 aktivnih volontera. Fokus je na zaštiti i promociji prava radnika, poboljšanju socijalnog dijaloga, materijalnog i socijalnog statusa radnika, učešću u razvoju pravnih dokumenata od važnosti za radnike, kao i aktivaciji i edukaciji članova, pravnoj pomoći, humanitarnim aktivnostima, itd.

Detaljnije…

UPOZ je osnovan 1991. i ima 7 500 članova. Fokus je na zaštiti i promociji prava radnika, poboljšanju socijalnog dijaloga, materijalnog i socijalnog statusa radnika, učešću u razvoju pravnih dokumenata od važnosti za radnike, kao i aktivaciji i edukaciji članova, pravnoj pomoći, humanitarnim aktivnostima, itd.

Detaljnije…

Sindikalno edukativni centar (SEC) osnovan je kao volontersko, nevladino i neprofitno udruženje građana usmereno na aktivnosti za poboljšanje, zaštitu i promociju svih segmenata društva i prava građana; jačanje pozicije i uloge društva i društvenih organizacija u zaštiti osnovnih ljudskih prava, prava manjina i sloboda; stvaranje boljih uslova za život i rad građana; edukaciju i osposobljavanje građana da budu aktivni učesnici u procesima planiranja, usvajanja i ralizacije odluka na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Detaljnije…

Fondacija Budva je osnovana 2016. godine kao društvena inicijativa sa težnjom da animira sve građane da se uključe u vraćanje reputacije Budve, postepeno šireći delovanje na celu Crnu Goru. Dugoročni cilj ove neprofitne organizacije je promocija decentralizacije lokalne vlasti i aktivno učešće građana u poboljšanju kvaliteta života. Teži ka transparentnom lokalnom uređenju uz učešće svih građana, bez podele na političke, društvene, religiozne, rasne ili bilo koje druge grupacije dok se odlučuje o budućem razvoju opštine/okruga/zemlje.

Detaljnije…